Aktualności

Listy zgłoszeniowe do poniższego projektu są już zamknięte!!!

ZAPRASZAMY

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy z końcem października 2016 roku wdrożyło ogólnopolski projekt „Szkolne superwizje”. Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego ,,Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczo-profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań” .

W roku szkolnym 2017/2018 w województwie podlaskim planowane jest finansowanie 5 grup. Program będą realizowali superwizorzy z Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej Stowarzyszenia Monar w Białymstoku.

Celem spotkań superwizyjnych jest nieodpłatne wspieranie nauczycieli i wychowawców młodzieży w wieku 13 – 16 lat , w pracy wychowawczo-profilaktycznej z uczniami oraz w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W trakcie superwizji pod kierunkiem specjalistów Poradni będzie możliwość analizy przyczyn występujących trudności oraz określenia środków zaradczych i kierunków w pracy z zespołem klasowym oraz w indywidualnej pracy z uczniem.

Program obejmuje 5 spotkań superwizyjnych w ciągu roku szkolnego, trwających 3 godziny zegarowe ( 2 spotkania październik – grudzień 2017, 3 spotkania styczeń – maj 2018). Grupa składa się z min. 15 nauczycieli (niezależnie od superwizji prowadzonych w Poradni, istnieje możliwość prowadzenia superwizji dla grupy pracowników z jednej szkoły/placówki, na jej terenie ).

Biorąc pod uwagę różnorodność problemów wychowawczych ostatniej dekady, wzrost zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz oczekiwania społeczne związane z rolą nauczycieli i wychowawców, uważamy, że warto zadbać o swój warsztat pracy nie tylko szkoleniowo ale również poddając go pozytywnej analizie i refleksji, wzbogacając o nowe możliwości wychowawczych i profilaktycznych oddziaływań.

Każdy uczestnik na koniec zajęć superwizyjnych otrzyma certyfikat udziału .

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o podjęciu się przez nas realizacji projektu zadecyduje kolejność zgłoszeń .

Nauczyciele i wychowawcy mogą zgłosić swój udział pod nr tel. (85) 651 65 64, lub na adres mailowy : pk@monarbialystok.pl

ZAPRASZAMY

Wszystkich rodziców dzieci, które mają za sobą doświadczenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych na GRUPĘ WSPARCIA RODZICÓW. Wiek dziecka nie ma tu znaczenia.

Spotkania odbywają się co drugą środę, począwszy od 20.01.2016r.