RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiam niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Monar Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Białymstoku.

Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w celu realizacji zdań związanych z działalnością poradni .

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna – Krystyna Woźniak , Białystok ul. Gen. J.Hallera 8 .

Inspektorem  ochrony danych w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Białymstoku jest Pan Marcin Glinka   e-mail iodo@monar.org

Poradnia, nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym.

Poradnia nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadania, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Poradnia  nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Poradni  z prośbą o udzielenie informacji.

Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych Pana/ni dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku .Informacji dotyczących danych osobowych można uzyskać pod tel. 85/651-65-64