Oferta dla szkół (zajęcia dla klas)

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Białymstoku w ramach działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej przygotowała dla białostockich szkół ofertę zajęć skierowanych do uczniów oraz wychowawców. Wszystkie nasze warsztaty mieszczą się w nurcie tzw. profilaktyki pozytywnej. „Idea profilaktyki pozytywnej nie polega na usuwaniu samych zagrożeń, bo wyeliminowanie ich z naszego życia jest praktycznie niemożliwe, ale na wzmacnianiu tego, co czyni młodych ludzi bardziej odpornymi na zagrożenia.”(K. Ostaszewski, Pozytywna Profilaktyka)

Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji i udziału w jednorazowych lub cyklicznych spotkaniach profilaktycznych. W trakcie zajęć wykorzystywane są metody aktywnej pracy z grupą: drama, metody aktywizujące, projektowe, techniki narracyjne, praca w grupach, dyskusja. Warsztaty prowadzą wykwalifikowani trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne.

OFERTA DLA KLAS SZKOLNYCH

SPOTKANIA JEDNORAZOWE

1. PROFILAKTYKA – MOJE PIERWSZE SPOTKANIE – zajęcia dla klas IV szkół podstawowych i klas I szkół ponadpodstawowych z obowiązkowym udziałem wychowawcy. Jedno spotkanie trwające 3 godziny edukacyjne w pierwszych tygodniach roku szkolnego, najpóźniej do końca września.

Podczas zajęć specjalnie dobrane gry i zabawy psychologiczne pozwalają bliżej poznać się uczniom i wychowawcy. Formuła spotkania służy diagnozie sytuacji w grupie, daje możliwość wczesnego wykrywania problemów i pomaga w zaplanowaniu pracy wychowawczo-profilaktycznej.

2. NIE BIORĘ – WYGRYWAM– jedno spotkanie profilaktyczne dla klas VII, VIII szkół podstawowych oraz klas I i II szkół ponadpodstawowych trwające 3 godziny edukacyjne.

Głównym celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom, jak ważne są emocje i relacje z innymi ludźmi i jaki wpływ mają one na nasze poglądy i zachowania – również te związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

PROGRAMY CYKLICZNE

I) JA W HIPERMARKECIE ŚWIATA– program skierowany do klas IV-VIII szkół podstawowych oraz I i II klas szkół ponadpodstawowych. Program obejmuje cykl czterech spotkań warsztatowych dla klas (2 godziny edukacyjne każde).

Proponowane zajęcia mają na celu wzmacnianie czynników chroniących w trzech zasadniczych obszarach:

 • rozwijanie i wzmacnianie potencjałów indywidualnych – poczucie wartości, cele i wartości w życiu, podejmowanie własnych, niezależnych decyzji,
 • wzmacnianie i pogłębianie relacji : ja – rówieśnicy, ja – rodzice, ja – inne osoby znaczące,
 • budowanie przyjaznego środowiska w klasie służącego rozwojowi

Tematyka warsztatów:

 1. „Nie tylko kasa jest wartością” – celem warsztatu jest przyjrzenie się własnemu systemowi wartości, skłonienie do refleksji, dostrzeżenie różnych systemów wartości i wykształcenie postawy tolerancji wobec nich, co w konsekwencji przyczynia się do budowania zdrowej atmosfery w klasie.
 2. „Odnaleźć siebie – o poczuciu własnej wartości” – proponowane zajęcia mają służyć pogłębianiu świadomości własnych kompetencji i ograniczeń, budowaniu adekwatnej samooceny, a także wzmacnianiu akceptacji siebie, co przenosi się na budowanie postawy tolerancji wobec innych.
 3. „Akcja: Relacja” – w trakcie spotkania poruszana jest tematyka relacji w 3 obszarach: kontakty z rówieśnikami, z rodzicami oraz z innymi ważnymi dla młodego człowieka osobami. Rozwijanie empatii i wrażliwości na innych oraz dbanie o relacje pozytywnie wpływa zarówno na budowanie prawidłowych kontaktów z innymi, jak i pozytywną atmosferę w klasie.
 4. „Moja decyzja – moja alternatywa” – zajęcia mają na celu skłonienie do refleksji nad własnymi wyborami i uświadomienie sobie, co skłania mnie do podejmowania takich, a nie innych decyzji. To również poszukiwanie alternatywy wobec tego, co proponują media, oraz przejmowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

II)  MYŚLENIE ZAWSZE JEST W CENIE– program skierowany do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (pięć modułów) oraz do uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych (moduł czwarty i piąty).

Program obejmuje 5 modułów tematycznych. Proponujemy rozłożenie realizacji programu na pięć lat szkolnych (np. klasa IV – moduł I, klasa V – moduł II, klasa VI – moduł III, klasa VII – moduł IV, klasa VIII – moduł V). Możliwa jest realizacja np. dwóch modułów w trakcie jednego roku szkolnego. Możliwa jest realizacja tylko jednego, wybranego modułu. Udział w programie daje młodym  uczestnikom możliwość pogłębiania wiedzy na temat mechanizmów rządzących naszymi zachowaniami, refleksji nad ważnymi wartościami oraz doskonalenia umiejętności ważnych w relacjach międzyludzkich. Nauczycielom biorącym udział w zajęciach pozwala osiągnąć lepsze efekty w pracy profilaktyczno-wychowawczej.

Zapraszamy wychowawców do udziału w zajęciach razem z klasą.

MODUŁ I – DZIECKO Z KLASĄ – dla klas IV i V szkół podstawowych, 3 spotkania po 2 godziny edukacyjne każde.

 • Spotkanie 1.: „Moje emocje” – spotkanie skoncentrowane na doświadczanych emocjach, ich uzewnętrznianiu, sposobach radzenia sobie z nimi.
 • Spotkanie 2.: „Grupa i ja” – zajęcia poświęcone współpracy, refleksji nad korzyściami i trudnościami związanymi z byciem w grupie.
 • Spotkanie 3.: „Konflikt… i co dalej?” – spotkanie poświęcone przyczynom konfliktów oraz sposobom ich rozwiązywania.

Zajęcia z tego cyklu pozwalają uczestnikom lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz kształtować pozytywne relacje z innymi ludźmi.

MODUŁ II – JAK BYĆ DOBRYM DLA SIEBIE I INNYCH – dla klas IV i V szkół podstawowych, 3 spotkania po 2 godziny edukacyjne każde.

 • Spotkanie 1.: „Ważne i najważniejsze” – spotkanie skoncentrowane na wartościach i ich systemie.
 • Spotkanie 2.: „Przed lustrem” – w poszukiwaniu i utrwalaniu wartości własnej.
 • Spotkanie 3.: „Dobry dla siebie, dobry dla innych” – zajęcia poświęcone empatii, sposobom okazywania szacunku i troski samemu sobie oraz innym ludziom.

Zajęcia z tego cyklu pomagają uczestnikom lepiej określić i usystematyzować własne wartości, uświadomić sobie, co jest dla nich najważniejsze w życiu, oraz kształtować empatyczny i przyjazny stosunek do innych i samych siebie.

MODUŁ III – TROCHĘ DZIECKO, TROCHĘ NASTOLATEK – JAK SIĘ NIE POGUBIĆ? – dla klas V-VI szkoły podstawowej, 3 spotkania po 2 godziny edukacyjne każde.

 • Spotkanie 1.: „Przybornik przyjaciela”
 • Spotkanie 2.: „Co robić, kiedy bywa trudno?”
 • Spotkanie 3.: „Ciekawość to pierwszy stopień do…”

Zajęcia z tego cyklu rozwijają wyobraźnię oraz doskonalą zdolność logicznego i twórczego myślenia. Kształtują postawy asertywne, tolerancyjne, odpowiedzialne. Pozwalają także poznać swoje mocne strony i uświadomić sobie, że można inaczej spojrzeć na problem, na sytuację, na otoczenie.

MODUŁ IV – JAK DORASTAĆ Z KLASĄ? – dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz I i II szkoły ponadpodstawowej, 3 spotkania po 2 godziny edukacyjne każde

 • Spotkanie 1.: „I co ja sobie myślę?” – zajęcia skoncentrowane na próbie uporządkowania myśli, opinii i poglądów na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz radzenia sobie z trudnościami.
 • Spotkanie 2.: „Co jest z tymi uczuciami?” – w trakcie zajęć koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności uświadamiania, nazywania i wyrażania uczuć oraz na kształtowaniu empatii i wrażliwości.
 • Spotkanie 3.: „I o co chodzi?” – spotkanie poświęcone analizie zachowań wynikających ze sposobu myślenia oraz z przeżywania różnych sytuacji życiowych i wypracowywaniu „strategii” działań ograniczających zachowania ryzykowne.

Głównym celem zajęć z tego cyklu jest wzmacnianie czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Uczestnicy spotkań mają możliwość lepszego zrozumienia siebie i innych, uświadomienie sobie, dlaczego zachowujemy się w różnych sytuacjach tak, a nie inaczej.

MODUŁ V – JAKBY TO POWIEDZIEĆ? – O SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI– dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz I i II szkół ponadpodstawowych, 3 spotkania po 2 godziny edukacyjne każde.

 • Spotkanie 1.: IRON (INFORMACJA, RELACJA, ODBIORCA, NADAWCA) – spotkanie poświęcone sytuacji komunikacyjnej, uświadomieniu ważności jej elementów, określeniu barier komunikacyjnych przeszkadzających w skutecznym porozumiewaniu się.
 • Spotkanie 2.: „Ty” czy „Ja”, ty i ja – zajęcia skoncentrowane na komunikatach „Ty” i „Ja” oraz na relacji nadawca – odbiorca.
 • Spotkanie 3.: „Sztuka rozmawiania” – praktyczne ćwiczenia konstruowania komunikatów, asertywnego wyrażania własnego zdania, formułowania próśb i reagowania na odmowę.

Zajęcia z tego cyklu mają na celu pogłębienie kompetencji komunikacyjnych uczestników, co wpływa na jakość relacji z innymi ludźmi.

Dodatkowo w zakładce GRUPY PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY znajdują się propozycje spotkań skierowane do młodych ludzi zainteresowanych dalszym rozwojem osobistym w proponowanych przez nas obszarach w czasie wolnym od zajęć.